Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In uw browser beginnen ze met ‘https://sat.info-coronavirus.be’. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten
 • u contact met ons opneemt
 • u het online formulier voor de registratie van speekseltesten invult.

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

23 MEI 2001. -  Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 6, 1, a) van de AVG (expliciete toestemming).

De persoonsgegevens worden verwerkt en doorgeven in het kader van een pilootproject waarbij de vrijwillige medewerking van het onderwijspersoneel wordt gevraagd. Dit pilootproject werd als studie geregistreerd bij het Ethisch Comité.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten bij een potentieel gezondheidsrisico,
 • na te gaan met wie u contact had in het kader van contactopvolging,
 • uw vragen te beantwoorden

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SituatiesVerzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’sIP-adres
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons opIdentificatiegegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer) Contactgegevens (telefoon)

Gebruikte cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatiebestandje dat bij het bezoeken van een website op de computer van de gebruiker wordt bewaard. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Cookies die op deze website worden gebruikt, meer uitleg over de mogelijke soorten gebruikte cookies, en hoe cookies kunnen worden verwijderd.

Gebruikte cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de Cookies die op deze website worden gebruikt.

Technisch essentiële cookies :

NaamVervaltermijn DoelPartij
PHPSESSID dSessieSessie-cookie 
BIGipServer~…Sessie Load balancerEerste
6f73f92424d5… *SessieSessie-cookieEerste
5e668af57162… *SessieSessie-cookieEerste

*kan ook worden weergegeven als 'hex(32)'

Functionele cookies : 

NaamVervaltermijnDoelPartij
orejime90 dagen Onthoud uw Cookies-keuze: geaccepteerd of nietEerste

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies die als volgt kunnen worden onderscheiden.

 • naar doelstelling

Technisch Essentiële cookies zijn noodzakelijk om zuiver technische redenen bij het gebruik van de website, zoals bv. authenticatiecookies wanneer u inlogt op een website.

Functionele cookies zijn nuttig voor het functioneren van een website volgens de verwachtingen van de gebruikers, zoals bv. de taalvoorkeur.

Voor het gebruik van Technisch Essentiële cookies en Functionele cookies moet niet vooraf de expliciete toestemming aan de gebruiker worden gevraagd. De grondslag voor hun gebruik ligt in het gerechtvaardigd belang van de internetgebruiker of van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • naar wie ze plaatst

Eigen cookies of Eerste Partij cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf die u bezoekt; alleen deze website kan ze lezen.

Cookies van Derden of Derde Partij cookies zijn cookies die niet door de website zelf worden geplaatst, maar  doordat de website gebruik maakt van social media of advertising. Ze worden op deze website niet gebruikt.

 • naar bewaarduur

Sessie cookies bestaan slechts tijdens de duur van de sessie, en worden automatisch verwijderd wanneer de gebruiker zijn browser afsluit.

Permanente cookies zijn cookies die op uw toestel worden opgeslagen en blijven geldig tot aan hun vervaldatum, tenzij de gebruiker ze eerder verwijdert.

Cookies aanvaarden of verwijderen

Technisch Essentiële cookies worden automatisch geplaatst en bij het afsluiten van de browser automatisch verwijderd.

Bij Functionele Cookies wordt bij het eerste bezoek aan de gebruiker gevraagd of hij ze al dan niet wil aanvaarden. Door de gebruiker aanvaarde cookies worden automatisch verwijderd bij het verstrijken van hun vervaltermijn, of als de gebruiker ze zelf verwijderd.

Als bezoeker van deze website kan u uw aanvaarde cookies aanpassen via : Cookie-instellingen aanpassen.

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is de duur van de sessie
 • van de cookies: zie rubriek '3) Gebruik van Cookies'
 • van de gegevens van het formulier: 28 dagen

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Veiligheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen: DPO.COV@health.fgov.be

Overdracht van gegevens

In het kader van de contact-opvolging kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de labo’s van het federale testplatform en aan Sciensano.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij hiervoor een wettelijke basis is.

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met een land buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of een internationale organisatie.

Klachten

Als u vindt dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: DPO.COV@health.fgov.be